استفاده همزمان از چند نشانگر موس (cursor) در گنو/لینوکس ~ جعفر آخوندعلی