چطوری به ریش سامانه دانشگاهی سما بخندیم؟ ~ جعفر آخوندعلی